Επίδραση του καπνίσματος στη γονιμότητα!!!

Γονιμότητα στις καπνίστριες
 • 54% αύξηση του ποσοστού των γυναικών που καθυστερούν πάνω από ένα έτος για να συλλάβουν.
 • Έναρξη της εμμηνόπαυσης 1-4 χρόνια νωρίτερα από το αναμενόμενο (δοσοεξαρτώμενη επίδραση)
 • ΑΜΗ (Αντι-μυλλέρειος ορμόνη): χαμηλότερη κατά 44% - μείωση κατά 21% γρηγορότερα ανά έτος
 • FSH (ωοθυλακιοτρόπος ορμόνη): υψηλότερη κατά 66% στις καπνίστριες και κατά 33% στις παθητικές καπνίστριες
Διαταραχές του σπέρματος στους καπνιστές
 • Έως 22% μείωση της συγκέντρωσης του σπέρματος (δοσοεξαρτώμενη επίδραση)
 • Αύξηση του κατακερματισμού DNA σπέρματος 
Μεταλλαξιογόνος δράση στους γαμέτες
 • Βλάβη στα χρωμοσώματα και στο DNA των γαμετών
 • Αύξηση ποσοστού ελαττωματικών ωαρίων

Αύξηση αποβολών

Δυσμενής επίδραση στην εξωσωματική γονιμοποίηση
 • Χρειάζονται διπλάσιες (ή και περισσότερες) προσπάθειες των καπνιστριών  για να πετύχουν κύηση
 • Για κάθε έτος καπνίσματος αυξάνεται 9% η πιθανότητα αποτυχίας
 • Μείωση της επιτυχίας και στις λήπτριες δανεικών ωαρίων (αρνητική επίδραση στο ενδομήτριο)

Επίδραση στους απογόνους 
 • διαταραχές του σπέρματος στα αγόρια

Το παθητικό κάπνισμα έχει εξίσου παρόμοιες αρνητικές επιδράσεις